INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

 

Respectarea dreptului fundamental la prelucrarea datelor cu caracter personal presupune și o informare în mod corespunzător a persoanelor fizice în acest sens. Astfel că, prin prezenta Informare privind prelucrarea datelor („Informarea”) vă înștiințăm cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru început, menționăm că puteți accesa conținutul acestui site fără a furniza date cu caracter personal, însă, acolo unde sunt necesare, acestea sunt colectate prin intermediul site-ului www.sanvero.ro („Site-ul”), în conformitate cu cerințele Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („RGPD”) și ale Legii 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare ale Regulamentului 2016/679.

Această Informare se adresează vizitatorilor și utilizatorilor Site-ului și se completează cu informațiile cuprinse în Politica de utilizare cookie-uri.

  1. Cine prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

În cazul în care furnizați date cu caracter personal prin intermediul Site-ului, acestea sunt colectate și prelucrate de SANVERO HEALTHCARE S.R.L, o societate română înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/10772/2021, cod unic de înregistrare RO 44472560, cu sediul social în București, Sector 6, Str. Preciziei, nr.20, corp A, camera 4, etaj 3, denumită în continuare „SANVERO”,

  1. Cui vă puteți adresa pentru aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Pentru orice întrebare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa persoanei desemnate responsabile cu protecția datelor personale. Acesta poate fi contactat la adresa de e-mail dpo@farmaciiledona.ro, la adresa Str. Preciziei nr.20, etaj 4, departamentul de Securitatea Informației și Protecția Datelor, sector 6 București ori la numărul de telefon 0731.799.097.

  1. Ce tip de date prelucrăm, în ce scop și cu ce temei juridic?
Datele prelucrate Scopul Temeiul juridic Durata de stocare
Nume;

– Prenume;

– Email;

Comunicarea prin intermediul Site-ului:

– pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră, adresate prin intermediul formularului de contact și serviciului de Contact pe Site;

– pentru a vă da posibilitatea de a lăsa comentarii pe Site.

În temeiul consimțământului dumneavoastră, efectuăm această prelucrare în baza interesului nostru legitim de a da curs solicitărilor

dumneavoastră.

 

Nefurnizarea datelor solicitate de SANVERO în acest scop atrage

imposibilitatea efectuării de comunicări prin intermediul Site-ului.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe o durată de 5 ani sau până la exprimarea, justificată, a dreptului la ștergerea sau restricționarea datelor sau a dreptului de opoziție.

 

  1. Cine are acces la datele dumneavoastră?

Ținem să precizăm faptul că datele prelucrate nu vor fi transferate în afara României.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite de SANVERO către următoarele categorii de destinatari:

  • celelalte societăți din Grupul DONA (DONA MARKETING GRUP S.R.L., persoană juridică română cu sediul social și adresa de corespondență în Str. Preciziei nr. 20, camera 1, etaj 2, sector 6, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/14531/2014, CUI 33901012)
  • dumneavoastră, la cerere.

Iar dacă veți accesa pagina de Facebook ori cea de Instagram, vă puteți documenta despre politicile de confidențialitate ale acestor operatori de date accesând:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/legal/privacy/

  1. Care sunt drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal: 

Potrivit dispozițiilor legale în materie, beneficiați de următoarele drepturi, care pot fi exercitate în mod individual sau cumulat:

Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal – puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către SANVERO;

– puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea (de ex., scopurile prelucrării și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari către care datele au fost sau vor fi dezvăluite, durata prelucrării sau criterii utilizate pentru determinarea acestei perioade, existența anumitor drepturi prevăzute de lege, sursa informațiilor, etc.);

– la solicitarea dumneavoastră, SANVERO vă va furniza și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, iar pentru orice alte copii solicitate, se poate percepe o taxă rezonabilă, bazată strict pe costurile administrative.

Dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal – puteți obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete.
Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal – în situațiile reglementate de art. 17 din RGPD, puteți obține ștergerea respectivelor date.
Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal – în situațiile reglementate în mod expres de art. 18 din RGPD, puteți obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

– potrivit art. 4 pct. 3 din RGPD, restricționarea prelucrării semnifică faptul că SANVERO va marca datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestor date, decât cu consimțământul dumneavoastră, ori în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal – vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri prevăzute expres de lege;

– dacă vă exercitați acest drept, SANVERO nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră ori în scop de constatare, exercitare sau apărare a unui drept în instanță.

Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal – în ipotezele reglementate în mod expres de art. 20 din RGPD, puteți primi, într-un format structurat, datele pe care ni le-ați furnizat dumneavoastră și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
Dreptul de a vă retrage consimțământul – în situațiile în care există prelucrări bazate pe consimțământ, acesta poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilării – în cazul în care SANVERO  ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal și aceste decizii vă afectează în mod semnificativ, puteți:

(i) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare;

(ii) să vă exprimați punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare;

(iii) obține explicații cu privire la decizia luată;

(iv) contesta respectiva decizie.

Pentru exercitarea drepturilor menționate anterior, vă puteți adresa către SANVERO cu o cerere în format electronic sau scrisă, care trebuie datată și semnată, adresată responsabilului cu protecția datelor, ale cărui date sunt precizate mai sus sau puteți completa formularul disponibil mai jos.
Dreptul de a depune plângere – în ceea ce privește modalitatea de prelucrarea a datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal competentă;

– potrivit Legii 102/2005, în România, autoritatea competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– pentru mai multe informații în acest sens, puteți consulta site-ul autorității.

 

Modificări ale Informării 

Prezenta Informare a fost adoptată în ianuarie 2020 și a suferit modificări în august 2021.
Societatea Sanvero Healthcare S.R.L. își rezervă dreptul de a revizui și actualiza oricând aceasta Informare, pentru a fi în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.